11/17 2012

رسانه‌ها


چند نمونه از مصاحبه‌های رسانه‌ای کانون اموزگاران آلمان
بی‌ بی‌ سی‌ دویچه وله فارسی IRTV