به منظور فراهم نمودن امکاناتی برای دانش آموزان فارسی زبان جهت برخورداری از آموزش زبان فارسی به عنوان زبان مادری در مدارس برلین و براندنبورگ نیاز به همیاری وهمکاری همه فارسی زبانان است