انتشارات کانون

 

کتاب های دوره ابتدایی ویژه کودکان خارج از کشور از گروه نگارش کتاب  

 « کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان»

 


تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
2023 کتاب فارسی آماده  کتاب آماده سازی فارسی بازدید PDF
418 کیلوبایت

↑ به سمت بالا


کتاب فارسی / اول -  پنجم

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
2023 کتاب اول دبستان   بازدید PDF
591 کیلوبایت
2019 کتاب دوم دبستان   بازدید  PDF 203 کیلوبایت
2018 کتاب سوم دبستان   بازدید PDF
404 کیلوبایت
2018 کتاب چهارم دبستان   بازدید PDF
1303 کیلوبایت
2022 کتاب  پنجم دبستان   بازدید  PDF 604 کیلوبایت 

↑ به سمت بالا