سمینارها

2013-09-15
سمینارهای کانون اموزگاران از سال ۲۰۰۹


2017

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
30 September 2017 آموزش زبان ریشه ای و تاثیر آن بر هم پیوندی (هم پذیری) محیط زندگی و محیط ریشه
مژگان افشار، منیژه شکوهی
Die Muttersprache und ihre Wirkung auf die Integration PPtx
دانلود کنید
4.600KB
30 September 2017 گفتارآموزی
جواد پارسای
Sprachlernprogramm PPtx
دانلود کنید
2.127KB
01 November 2017 آموزشگاه پروین اعتصامی Lerninstituts Parvin E´tesami PPtx
دانلود کنید
15.19KB

↑  به سمت بالا


2016

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
17 September 2016 اھميت و نقش آموزش زبان مادری در پيشرفت و موفقيت تحصيلی واجتماعی کودکان دو زبانه Die Bedeutung und die Rolle der Muttersprache PDF
بازدید
204 KB

↑  به سمت بالا


2015

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
27 September 2015 دشوار ی های آموزشی زبان و دبيره ی فارسی Schwierigkeit der persischen Sprache.pdf PDF
بازدید
204 KB
27 September 2015 توانمندی در گفتگو Kommunikationsfähigkeit PPtx
دانلود کنید
310 KB
26,27 September 2015 برنامه ى سمينار سال ٢٠١٥ Einladung-Seminar-26,27-09-2015 PDF
بازدید
215 KB
26,27 September 2015 دعوت به سمینار سپتامبر ۲۰۱۵ / آخن Einladung-Seminar-26,27-09-2015 PDF
بازدید
106 KB

↑  به سمت بالا


2014

Datum Farsi Deutsch Datei Größe

↑  به سمت بالا


2013

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
1.November.2013 ارزیابی پیشرفت زبانی دانش آموزان
سخنران : خانم شهلا طاهر پسند
Arzyabi pishraft e Danesh Amuzan PPT
دانلود کنید
90 KB
2.November.2013 آموزش یک سویه در آموزش و پرورش ایران سخنران
سخنران : دکتر حسین پیوندی
amuzesh-o-parvares do Soye Iran/Dr. Hossein Payvandi PPT
دانلود کنید
281 KB
November.2013 دعوت به سمینار نوامبر ۲۰۱۳ به زبان فارس Einladung-Seminar-03-11-2013 PDF
بازدید
39,4 KB

↑  به سمت بالا


2012

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
Oktober.2012 پنجمین سمینار: اکتبر ۲۰۱۲ 5.Seminar: Oktober 2012 PDF
بازدید
375 KB
Oktober.2012 گزارش پنجمین سمینار کانون اموزگاران Bericht von 5.Seminar: Oktober 2012 PDF
بازدید
56,110 KB

↑  به سمت بالا


2011

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
2011 برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان با انگیزه ی جذب آنان به کلاس های فارسی , آقای تقی اسدسلیمانی Bargharariertebat.ppt PPT
دانلود کنید
2795 KB
2011 چهار چوب دانسته‌های دانش آموزان برای رفتن به کلاس بالاتر , خانم افروز آموزنده Char-chub.pdf PDF
بازدید
368 KB
Oktober.2011 دعوت به سمینار اکتبر ۲۰۱۱ به زبان فارسی Einladung-Seminar-15-11-2011
auf Deutsch
PDF
بازدید
357 KB
Oktober.2011 دعوت به سمینار اکتبر ۲۰۱۱ Einladung-Seminar-15-11-2011 PDF
بازدید
645 KB
2011 مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان , خانم سودابه صفوی MohajeratedoFarhangi PPT
دانلود کنید
869 KB
Oktober.2011 پروتکل سمینار protokol2011 PDF
بازدید
72 KB
2011 Netzwerk der Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte (Herr Parvizi von RAA) Netzwerk der Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte (Herr Parvizi von RAA) PPT
دانلود کنید
4310 KB

↑  به سمت بالا


2010

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
Oktober.2010 پروتکل سمینار اکتبر ۲۰۱۰ کلن PROTOKOLESEMINAR30_OKT_2010.pdf PDF
بازدید
224 KB
Oktober.2010 دعوت به سمینار اکتبر ۲۰۱۰ کلن Einladung-SeminarKöln30-11-2010_v2.pdf PDF
بازدید
531 KB
Januar.2010 پروتکل سمینار ژانویه ۲۰۱۰ هانوفر protokolseminarHanno2010.pdf PDF
بازدید
72 KB
2010 نقش داستان کوتاه در آموزش , خانم فاطمه حسن‌زاده naghshe-dastan-dar-amuzesh.pdf PDF
بازدید
58 KB

↑  به سمت بالا


2009

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
2009 اهمیت زبان محاوره در آموزش , خانم فاطمه حسن‌زاده ahamiat-zaban-mohavere.pdf PDF
بازدید
50 KB

↑  به سمت بالا